Badatelsky orientované vyučování

Vyučování využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumnění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu „přijít věci na kloub“, a ta je základem bádání. Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formují hypotézy, plánují postup jejich ověřování, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Zážitková pedagogika

Zážitek jako prostředek výchovy. Zahrnuje učení v důsledku vlastního jednání a hledání netradičních řešení. Předností zážitkového vzdělávání je rozvíjení aktivního jednání, lepší vytváření neformálních vztahů a především intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací.

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení využívá místního prostředí (příroda, kultura, historie) jako jednotícího kontextu pro výuku, klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro místní komunitu a podporuje rozvoj místních partnerství.

Učení se venku

Učení venku je názorné, třírozměrné a pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení. Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení. Co se naučíme skrze zážitky venku se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí. Děti se učily venku více než 99% historie. Jsou na to připravené.

Hejného matematika

Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku samy a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Metodou učí přes 750 škol ze 4100 škol v ČR.

Kritické myšlení

 Cílem kritického myšlení je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Zvukomalebná angličtina a hudba

Angličtina prožitkem: zvukové nacítění slov, vytvoření trvalé vazby, zvukomalebné srovnávání češtiny a angličtiny a následné hudební tvoření vlastních melodií. Zvukomalba bude probíhat i v přírodě (budeme např. poslouchat zvuky a odlišovat je od hluků). Na základě vlastních prožitků si děti budou sami vytvářet vlastní hudební deník. Tento přístup k hudbě se metodicky opírá o Karla Orffa a Zoltána Kodályho.

Začít Spolu jako základní vzdělávací rámec

Vzdělávací program, který nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Rodiče jsou vítanými partnery, komunikace mezi dětmi, učitelem a rodiči vytváří bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné.