Badatelsky orientované vyučování

Vyučování využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumnění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu „přijít věci na kloub“, a ta je základem bádání. Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formují hypotézy, plánují postup jejich ověřování, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Zážitková pedagogika

Zážitek jako prostředek výchovy. Zahrnuje učení v důsledku vlastního jednání a hledání netradičních řešení. Předností zážitkového vzdělávání je rozvíjení aktivního jednání, lepší vytváření neformálních vztahů a především intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací.

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení využívá místního prostředí (příroda, kultura, historie) jako jednotícího kontextu pro výuku, klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro místní komunitu a podporuje rozvoj místních partnerství.

Učení se venku

Učení venku je názorné, třírozměrné a pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení. Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení. Co se naučíme skrze zážitky venku se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí. Děti se učily venku více než 99% historie. Jsou na to připravené.

Hejného matematika

Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku samy a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Metodou učí přes 750 škol ze 4100 škol v ČR.

Sfumato – splývavé čtení

Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání“), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň!

Kritické myšlení

 Cílem kritického myšlení je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Zvukomalebná angličtina a hudba

Angličtina prožitkem: zvukové nacítění slov, vytvoření trvalé vazby, zvukomalebné srovnávání češtiny a angličtiny a následné hudební tvoření vlastních melodií. Zvukomalba bude probíhat i v přírodě (budeme např. poslouchat zvuky a odlišovat je od hluků). Na základě vlastních prožitků si děti budou sami vytvářet vlastní hudební deník. Tento přístup k hudbě se metodicky opírá o Karla Orffa a Zoltána Kodályho.