Učitel jako průvodce dítěte

Učitel svým partnerským přístupem snímá z dětí břemeno své autority a své vlastní činnosti. Děti se tak mohou samy stát aktivními činiteli. Dítě, které může jednat svobodně, usiluje o získávání hodnotných smyslových podnětů ze svého okolí, ale taky projevuje pozitivní vztah k preciznosti při vykonávání svých činností. Jeho existence je oživena duchem tvořivé seberealizace. 

Respekt vůči osobnosti dítěte a její rozvoj

Bez respektování osobnosti žáků není možné dosáhnout vnitřní motivace a bez vnitřní motivace není možné dosáhnout osobnostního rozvoje. Základem respektujícího přístupu je zesílená komunikace mezi dospělými (učitel, rodič) a dítětem. 

Přirozené důsledky a rovnocenný vztah 

Alternativou k trestům a odměnám je uspořádání činností tak, aby děti mohly prožívat přirozené (pozitivní i negativní) důsledky svých činností a chování. Odměny a tresty jsou vnějším popudem, který působí pouze na vnější chování dítěte, ale nedostává se dovnitř. 

Práce s chybou

Při práci s chybou předcházíme u dětí zbytečnému strachu. Chyby využíváme jako prostředek k učení. Podporujeme děti, aby si chybu našly samy a přišly na to, proč ji udělaly. Vzájemná důvěra mezi dítětem a učitelem podporuje radost žáků z odvedené práce. 

Prostředí jako učitel

Okolí musí poskytovat dostatek podnětů pro uplatnění dětské tvořivé energie v odpovídajících činnostech. Děti, jež byly v raném věku ovlivňovány prostředím přírodním, vykazují v budoucnosti vyšší environmentální citlivost a také vyšší míru spokojenosti i častější pocit štěstí. Příroda poskytuje dítěti vždy dostatečné množství podnětů. Tyto podněty jsou pro dítě přiměřené, protože jeho smysly se v přírodě po dlouhá staletí vyvíjely. Vhodné prostředí nejen že rozvíjí osobnostní charakteristiky, ale poskytuje základ přirozenému, komplexnímu a celistvému rozvoji dítěte. 

Pohyb

Fyzická činnost neboli pohyb upevňuje fyzické zdraví a má velký význam pro psychický rozvoj jednotlivce. Rozvíjí odvahu a sebedůvěru. Fyzická činnost spojuje ducha s okolním světem.